03.10.2022

terug

De Belg en zijn buitenlandse baksteen

Al decennialang behandelde de Belgische fiscus de belastbaarheid van deze onroerende goederen, als ze niet verhuurd waren of verhuurd waren aan natuurlijke personen die dit niet voor hun beroep gebruikten, anders dan een gelijkaardig onroerend goed dat in België is gelegen.
Na een veroordeling door het Europees Hof van Justitie in 2018, gaan vanaf aanslagjaar 2022 (dus vanaf inkomstenjaar 2021) nu ook die buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier belast worden, met name op basis van een KI.

Probleem is echter dat die gebouwen in het buitenland geen KI hebben. Werk op de plank dus om dat KI te gaan bepalen. Zie hier de methode:

1. Gebouwde onroerende goederen
Basis voor de berekening is de actuele normale verkoopwaarde, de waarde dus die je in normale marktomstandigheden voor het gebouw kan krijgen.
Deze basis wordt gedeeld door een correctiefactor op basis van een gepubliceerde tabel. Reden hiervoor is dat de basis voor een KI het jaar 1975 is en de actuele waarde dus eerst moet teruggebracht worden tot dat jaar 1975.
De aldus bekomen basis wordt daarna vermenigvuldigd met 5,3% om aan het KI te komen.
Is er geen recente waardebepaling, dan kan je met dezelfde tabel eveneens vertrekken vanuit de waarde dat het onroerend goed had op het ogenblik van de aankoop, in de meeste gevallen dus de aankoopprijs, tenzij die aankoopprijs niet relevant was voor de reële waarde.

2. Ongebouwde onroerende goederen
Basis is hier 2 Euro per hectare.

Om de administratie in staat te stellen dat KI te betekenen, dient u voor 31/12/2021 een aantal gegevens over te maken en dat op de website www.myminfin.be, waar u onder de rubriek “mijn woningen” de aangifte kan doen.
Na betekening van dat nieuw KI, beschikt u over een termijn van 2 maanden om via aangetekende brief bezwaar tegen deze waardering te betekenen.

Wat moet u nog weten:
a. Wie na 01/01/2021 een onroerend goed heeft gekocht of verkocht, moet dit spontaan melden. Dat kan via email naar foreigncad@minfin.fed.be of via de site www.myminfin.be
b. Aanzienlijke (invloed van minstens 15% op KI) renovaties, wijzigingen of veranderingen moeten spontaan worden aangegeven
c. Ook een herziening in min kan, als omstandigheden de waarde van het gebouw aanzienlijk (ook hier geldt de afwijking van 15% op het KI) hebben beïnvloed
d. Als een nieuwbouw klaar is, moet de ingebruikname van deze nieuwbouw eveneens worden doorgegeven
Door deze werkwijze zal uw buitenlands goed exact op dezelfde manier belast worden als uw Belgische onroerende goederen.
Dat betekent dan ook dat er geen enkele aftrek van kosten meer mogelijk zal zijn.
In de mate uw onroerend goed zich bevindt in een land waarmee België een dubbelbelastingsverdrag heeft afgesloten, zal de belastingdruk op dit onroerend goed in verhouding worden verminderd, maar door deze verplicht te moeten aangeven, zullen de niet-vrijgestelde inkomsten wel in een hogere schijf zijn terecht gekomen.
Werk op de plank dus.

terug