Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Versie 07.04.2021

 • Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • De Vennootschap: Oostboek BV, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, en KBO nummer 0441.989.507, alsook naar elke met de Oostboek BV verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 1:15-1:23 WVV.
 • Cliënt of Cliënten: de natuurlijke perso(o)n(en), rechtsperso(o)n(en) of organisatie(s) die gebruik maakt (maken) van de dienstverlening van de Vennootschap, alsook eventuele verbonden en geassocieerde ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.
 • Partij(en): de Vennootschap en/of de Cliënt.
 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de Vennootschap aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan de Vennootschap, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn.
  • Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.
 • Voorwerp van de dienstverlening
  • De dienstverlening van de Vennootschap kan onder meer betrekking hebben op boekhouding, fiscaliteit, financiën, kredietbegeleiding & begeleiding bij financieringsvraagstukken, managementadvies, sociaal advies, juridisch advies, accountancy, overnamebegeleidingen, GDPR en advies pensioenopbouw, en dit alles in de ruimste zin van het woord.
  • Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van de Vennootschap bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig of nuttig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen of uitbreiden. De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing of uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.
  • Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van de Vennootschap geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. De Vennootschap is sowieso bevrijd bij overmacht of hardship.
  • De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de Vennootschap is op de zetel van de Vennootschap.
  • Behoudens specifieke schriftelijke overeenkomst, verstrekt de Vennootschap geen advies met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige verwerking van eender welke transactie of verrichting tot dewelke de Cliënt beslist en die voortvloeit uit de diensten geleverd door de Vennootschap, haar lasthebbers en aangestelden.
  • De Vennootschap zal niet gehouden zijn eender welke juridische of wettelijke aangelegenheid te behandelen die niet in de opdrachtbrief, gesloten door de Vennootschap en de Cliënt, werd opgenomen.
  • In het kader van haar dienstverlening kan de Vennootschap bepaalde ideeën mondeling bespreken met de Cliënt of ontwerpen van advies voorleggen. De Vennootschap zal geen enkele aansprakelijkheid dragen indien de Cliënt of enige andere partij beslist te steunen op, te handelen op basis van, of er van afziet te handelen op basis van dergelijke mondelinge adviezen of ontwerpen van adviezen.
 • Loyale samenwerking – informatie-uitwisseling – vermoeden van onderlinge vertegenwoordiging bij meerdere Cliënten
  • De Cliënt verstrekt aan de Vennootschap, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van de Vennootschap, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Dit impliceert onder andere:
   • De Vennootschap tijdig alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
   • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, tijdig te verrichten;
   • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht onmiddellijk ter kennis te brengen aan de Vennootschap;
   • indien de Vennootschap hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
   • na te gaan of de door de Vennootschap geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt, of door laattijdige verstrekking van informatie door de Cliënt. De Vennootschap heeft het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. De Vennootschap is in dit geval niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

 • De Vennootschap is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, evenmin als zij gehouden is om de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen, te controleren.
 • Indien de Vennootschap in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende Cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, leden van eenzelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden of geassocieerde vennootschappen, vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, of vennootschap en achterman zijn.
 • Beroep op derden

De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen/erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien dergelijke kosten door de Vennootschap voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

 • Vergoeding
  • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de (integrale) betaling ervan. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan de Vennootschap betaalt voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.
  • Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, moet hij deze binnen de acht dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd protesteren, dit op straffe van onontvankelijkheid. Bij gebreke aan een aangetekend protestschrijven binnen de hoger vermelde termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  • Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de dertig dagen na de dagtekening ervan.
  • Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft de Vennootschap, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen:
  • het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling; evenals
  • het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van €150), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), indien een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn.
  • het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. De Vennootschap is in dit geval niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.
  • Indien de Vennootschap in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt of Cliënten de Vennootschap haar factuur heeft opgemaakt.
  • De plaats van betaling is op de zetel van de Vennootschap.
 • Aansprakelijkheid
  • Ingeval van een kennelijke toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van de Vennootschap, kan de Cliënt uitsluitend de Vennootschap aansprakelijk stellen, maar niet de vennoten, mandatarissen, of aangestelden van de Vennootschap.
  • De Vennootschap kan slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid, in geval van opzet of bij niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt. De aansprakelijkheid van de Vennootschap is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of materiële schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten en verliezen, en supplementaire kosten.
  • De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.
  • De Vennootschap kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding/erelonen en kosten aan de Vennootschap zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van de Vennootschap aanzien zouden worden. De Vennootschap kan immers niet instaan voor de competenties van deze derden die niet haar eigen competenties zijn. De Vennootschap kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van derden die door haar of door de Cliënt op haar aanraden worden ingeschakeld. Het staat de Cliënt vrij rechtstreeks met de ingeschakelde derden contractuele afspraken (over hun aansprakelijkheid) te maken.
  • De Vennootschap (verzekeringnemer) sloot met Axa een verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid accountants en belastingsconsulenten” (makelaar: VDC Verzekeringen, gevestigd te 8000 Brugge, Ezelstraat 82 met polisnummer 010.519.005.120).

De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst  – bedraagt maximaal €2.500.000 per schadegeval. Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.

 • De aansprakelijkheid van de Vennootschap voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van de Vennootschap wordt uitgekeerd voor het schadegeval vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft.
 • De aansprakelijkheid van de Vennootschap voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is in ieder geval beperkt tot het bedrag van €25.000 per schadegeval.
 • De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van de Vennootschap zijn niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is door het opzet van de Vennootschap en/of haar aangestelden. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van de Vennootschap niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (A) door zowel het opzet als de grove schuld van de Vennootschap of diens aangestelden (B) door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht.
 • Elke aansprakelijkheid van de Vennootschap vervalt uiterlijk 5 jaar na het schadeverwekkende feit.
 • De Cliënt vindt voornoemde verzekeringen van de Vennootschap voldoende.
 • De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.
 • De Vennootschap is gemachtigd om namens de Cliënt, en zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van die laatste, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 • De Cliënt blijft verantwoordelijk en zal alleen aansprakelijk zijn voor, onder andere (A) het nemen van managementbeslissingen en het uitoefenen van managementfuncties, (B) het aanduiden van een of meer personen die de passende vaardigheden, kennis en/of ervaring bezitten, bij voorkeur op het niveau van het senior management, om toezicht te houden op de diensten verstrekt door de Vennootschap, haar aangestelden en lasthebbers, (C) het evalueren van de adequaatheid van diensten verstrekt door de Vennootschap, haar aangestelden en lasthebbers, (D) het aanvaarden van verantwoordelijkheid van de diensten verstrekt door de Vennootschap, haar aangestelden en lasthebbers en (E) het opzetten en in stand houden van interne controles met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het controleren van lopende activiteiten.
 • Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door de Vennootschap gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm of welke drager, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan De Vennootschap toegekende opdracht.

 • Beëindiging – gevolgen van de beëindiging
  • Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Cliënt en behoudens andersluidend akkoord hebben zowel de Cliënt als de Vennootschap het recht om die overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van de Vennootschap om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, mocht de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

De opzegging moet schriftelijk gebeuren, aangetekend en tegen ontvangstbewijs, en gaat in vanaf haar verzending.

 • Overeenkomsten voor niet-recurrente opdrachten worden daarentegen evenwel, behoudens tegenbewijs, geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten en eindigen door de uitvoering van de opdracht of door levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van artikel 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van artikel 2004 B.W., heeft de Cliënt het recht om dergelijke opdracht vroegtijdig te beëindigen, mits betaling aan de Vennootschap van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 • Evenwel kan de Vennootschap in alle gevallen de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:
 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de Vennootschap in het gedrang brengen;
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken;
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals onder andere deze bepaald in artikel 4.1;
 • in geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt;
 • wijziging in het risicoprofiel van de cliënt;
 • indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen;
 • gebrek aan (tijdige) betaling door de cliënt
 • In geval van faillissement van de cliënt.
 • Na de beëindiging van de overeenkomst worden, behoudens anders overeengekomen tussen partijen, alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde. De Vennootschap is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen.
 • De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De Vennootschap maakt desgevallend een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt. De Vennootschap bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.
 • De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.
 • De beëindiging van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Cliënt en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.
 • Identificatieplicht

De Vennootschap wenst te wijzen op de van toepassing zijnde anti-witwaswetgeving. Hierbij dient ze in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden. Op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht is de Vennootschap verplicht de identiteit van de Cliënt te identificeren en te verifiëren. De Cliënt zal op eerste verzoek en voorafgaand aan het aanvangen van de opdracht, alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is de Vennootschap verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 • Elektronisch overmaken van gegevens

Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch met elkaar communiceren. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren, waardoor dergelijke transmissies van gegevens kunnen worden onderschept, vervalst, vernield, doorgegeven, vertraagd, verloren gaan, of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten. Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie, ook via social media, geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicatie en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

 • Privacy
  • Wanneer diensten door de Vennootschap worden geleverd, gaat de Cliënt er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt en dat persoonsgegevens door de Vennootschap als een verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden verwerkt voor administratieve doeleinden en verwerkt kunnen worden in het kader van het aanmaken en bijhouden van een Cliëntendatabase, het versturen van facturen, toepasselijke vereisten in wet- en regelgeving, financiële risicoanalyse, verzoeken van en mededelingen aan bevoegde autoriteiten, het nakijken van solvabiliteit en in het algemeen voor het kunnen verstrekken van de diensten waarvoor de Vennootschap werd aangesteld. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de Cliënt. De Cliënt verleent aan de Vennootschap, en bij uitbreiding aan de aangestelden van de Vennootschap, uitdrukkelijk de toestemming om de persoonsgegevens nodig of nuttig voor de uitvoering van de opdracht (zoals desgevallend bepaald in de opdrachtbrief) te verwerken en dit conform de Privacyverklaring van de Vennootschap. De Privacyverklaring kan steeds worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (https://www.oostboek.be/privacyverklaring) en kan tevens kosteloos worden opgevraagd door te mailen naar brugge@oostboekfiduc.be. Partijen erkennen en stemmen ermee in dat de Vennootschap zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van Persoonsgegevens.
  • Partijen erkennen verder dat Persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt aan en verwerkt door de Vennootschaps dienstverleners en bevoegde autoriteiten voor een of meer doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook bekend worden gemaakt aan en verwerkt door andere derden in de mate die redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de doeleinden. De Vennootschap zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de Cliënt of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen.
  • De Cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. De Cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie te laten aanpassen of te bekijken.
 • Wijziging

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt de Vennootschap de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Zulks kan desgevallend geschieden via de website van de Vennootschap. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

 • Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid
  • Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
  • Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel als mogelijk benadert.
  • Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief gesloten tussen de Vennootschap en de Cliënt primeert de opdrachtbrief.
 • Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Cliënt (inbegrepen hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (postcontractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen/Gent, afdeling Brugge.